Mountain Pose (Tadasana)

About This Lesson

Join Natalie as she shows you how to do the Mountain Pose (Tadasana).